THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN VÀ HƯỚNG DẪN NỘP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝHỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ T.HCM
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:   02  /TB-K.HTTTQL Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2021
 
            
THÔNG BÁO
Về thời gian và hướng dẫn nộp Đồ án chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý năm học 2021 - 2022

Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2021 - 2022;
Căn cứ vào danh sách đăng ký Đồ án chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý;
Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý thông báo đến sinh viên thời gian nộp Đồ án chuyên ngành như sau:
1. Thời gian nộp:
  • Từ ngày 27/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021
2. Cách thức nộp
  • Nộp file Word, PDF và phụ lục (nếu có), đồ án trình bày theo hướng dẫn tại mục biểu mẫu trên website của khoa.
  • Hình thức: nộp trực tuyến tại link  
Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc. Ban cán sự các lớp thông báo đến sinh viên các lớp thông báo này. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa HTTTQL./


 
 
14598987