Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp Học kỳ 2, năm học 2021-2022
Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp (TTTN) của học kỳ 2 năm học 2021 – 2022, Khoa thông báo đến tất cả sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 theo dõi và thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp với thời gian cụ thể như sau:
 
TT Nội dung Thời gian
1 Đăng tải biểu mẫu và tài liệu hướng dẫn sinh viên thực tập (Website khoa => Biểu mẫu => Biểu mẫu thực tập tốt nghiệp) 14/02/2022
2 - Sinh viên ký tên Danh sách chọn hướng đề tài tại Văn phòng Khoa (không ký thay, sinh viên không đăng ký sẽ không được phân công Giảng viên hướng dẫn - GVHD)
- Sinh viên xin giấy giới thiệu tại Văn phòng Khoa trong thời gian thực tập (nếu cần)
Từ 28/02/2022 đến 04/03/2022 tại Văn phòng Khoa
3 Khoa công bố danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn trên website của khoa (trong mục Sinh viên => Tra cứu GVHD. Lưu ý: chọn năm học 2021-2022) 05/03/2022
4 Sinh viên thực tập và viết báo cáo TTTN Từ 07/03/2022 đến 15/05/2022
5 Sinh viên nộp báo cáo thực tập cho GVHD theo đúng mẫu của Khoa quy định (có nhận xét của GVHD; đánh giá, ký tên và đóng dấu của cơ quan thực tập – Khoa không nhận mộc treo).
Đồng thời sinh viên gửi bản mềm (dưới dạng PDF và DOCX) vào địa chỉ email của GVHD
Tên file: Họ và tên sinh viên_Lớp_MSSV_TTTN_Họ và tên GVHD
VD: Nguyễn Văn A _ 18DHTA1 _ 1811141687 _ TTTN _ Nguyễn Lê Quân
Từ 18/05/2022 đến 21/05/2022
6 Tổ chức vấn đáp Báo cáo thực tập theo lịch của GVHD (GVHD đăng kí lịch tại Văn phòng Khoa để bố trí phòng vấn đáp).
GVHD chấm và gửi về Văn phòng Khoa.
Từ 23-28/05/2022

Để đợt thực tập tốt nghiệp được diễn ra chất lượng, Khoa yêu cầu sinh viên thực hiện đúng kế hoạch trên./.
Trưởng Khoa Hệ thống thông tin quản lý
14599376