Kế hoạch thực hiện Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp Học kỳ 2, năm học 2021-2022
1. Đối tượng
  • Sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý khóa 2018
  • Sinh viên đủ điều kiện đăng ký môn học ĐA/KLTN
2. Nội dung
TT Nội dung Thời gian Ghi chú
1 Sinh viên chọn đề tài và đăng ký Giảng viên hướng dẫn 14/02/2022 -19/02/2022 SV thực hiện theo biểu mẫu quy định
2 Sinh viên gặp Giảng viên hướng dẫn 21/02/2022-27/02/2022  
3 Thực hiện đồ án tốt nghiệp 21/02/2022-05/06/2022 SV thực hiện theo biểu mẫu quy định
4 Nộp đồ án tốt nghiệp 06/06/2022 - 09/06/2022 SV nộp theo thông báo hướng dẫn
5 Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp 03/07/2022  
 
Để học phần Đồ án tốt nghiệp được diễn ra chất lượng, Khoa yêu cầu sinh viên thực hiện đúng kế hoạch trên./.
14599881