THÔNG BÁO: Về việc triển khai thực hiện Đồ án cơ sở Học kỳ 2, năm học 2021 - 2022
THÔNG BÁO

Về việc triển khai thực hiện Đồ án cơ sở

Học kỳ 2, năm học 2021 - 2022


Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2021-2022;
Căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án cơ sở;
Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý thông báo đến sinh viên theo diện trên bắt đầu thực hiện, chi tiết như sau:

1. Thời gian thực hiện
 • Thời gian đăng ký đồ án: từ ngày 09/05/2022 đến hết ngày 15/05/2022
  • Sinh viên có quyền đăng ký theo nhóm (tối đa 02 sinh viên/nhóm)
  • Nộp phiếu đăng ký trực tiếp tại: Văn phòng Khoa HTTTQL (A-03.15)
  • Xem thông tin phân công giảng viên hướng dẫn vào ngày 16/05/2022
 • Sinh viên gặp trực tiếp Giảng viên hướng dẫn: từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022
 • Thời gian thực hiện đồ án: từ ngày 16/05/2022 đến hết ngày 24/07/2022
 • Thời gian nộp báo cáo: tại Văn phòng Khoa A-03.15, từ ngày 25/07/2022 đến hết ngày 27/07/2022 (Lưu ý: nộp trong giờ hành chính, thứ hai đến thứ sáu từ 07h30 đến 16h30, thứ bảy từ 7h30 đến 11h30)
 • Thời gian chấm đồ án: từ ngày 27/07/2022 đến hết ngày 31/07/2022
2. Giảng viên hướng dẫn
 • Giảng viên hướng dẫn sẽ hướng dẫn sinh viên trong suốt thời gian thực hiện Đồ án cơ sở, Đồ án chuyên ngành và Đồ án tốt nghiệp.
 • Giảng viên hướng dẫn chỉ được thay khi có trường hợp đặc biệt. Để thay đổi Giảng viên hướng dẫn, sinh viên lập “Phiếu Đề nghị thay đổi GVHD” và cần xét duyệt của Ban chủ nhiệm Khoa.
3. Mẫu biểu trong quá trình thực hiện đồ án cơ sở
 • Sinh viên tham khảo các mẫu biểu thực hiện Đồ án tại Website của khoa HTTTQL: https://www.hutech.edu.vn/khoahttt/sinh-vien-khoa/bieu-mau
Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc. Ban cán sự các lớp thông báo đến sinh viên các lớp thông báo này. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa HTTTQL./.
Trưởng Khoa     

(đã ký)          
   
Nguyễn Ngọc Đức 
14601387