Thông báo về việc thực hiện và hướng dẫn nộp Đồ án tốt nghiệp năm học 2021 - 2022
THÔNG BÁO
Về việc thực hiện và hướng dẫn nộp Đồ án tốt nghiệp năm học 2021 - 2022

Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2021 - 2022;
Căn cứ vào danh sách đăng ký Đồ án tốt nghiệp;
Căn cứ tình hình thực hiện Đồ án tốt nghiệp,
Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý thông báo đến sinh viên thực Đồ án tốt nghiệp những nội dung như sau:
 1. Thời gian thực hiện:
  • Thời gian thực hiện đồ án: đến hết ngày 05/06/2022
  • Thời gian nộp đồ án: từ ngày 06/06/2022 đến hết ngày 09/06/2022 (Theo giờ hành chính)
  • Thời gian phản biện trước Hội đồng: Dự kiến ngày 03/07/2022
 2. Cách thức nộp đồ án:
 • Đồ án in thành 03 cuốn theo biểu mẫu trên web Khoa, đóng gáy và in 01 mặt
 • Đồ án file mềm sẽ được nộp ở định dạng file Word và file PDF, kèm các file sản phẩm, đường link, bản vẽ (nếu có) vào 01 đĩa CD. Cách trình bày bìa đĩa CD thực hiện thao biểu mẫu trên web Khoa
 • Cách đặt tên file: HovaTenSV_18DHTA1_MSSV_DATN_HovaTenGVHD
 • Nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa
Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc. Ban cán sự các lớp thông báo đến sinh viên các lớp thông báo này. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa HTTTQL./
14601938