Thông báo Đăng ký học phần, đóng học phí HK3, HK phụ - HK3 của năm học 2022-2023

1.Thông báo Đăng ký học phần, đóng học phí HK3 năm học 2022-2023: Dành cho sinh viên ĐH chính quy Khóa 2022
Lưu ý: Đối với SV ĐHCQ khóa 2022; ĐH liên thông, ĐH VB2 (tất cả các khóa): HK3 là học kỳ chính thức.
- Các học phần bắt buộc trong HK đã được P.ĐT đăng ký sẳn cho SV.
- Sinh viên đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại, học vượt vào các lớp không bị trùng với TKB chính khóa.
2.Thông báo ĐKHP, đóng học phí HK phụ - HK3 năm học 2022-2023: Dành cho sinh viên ĐH chính quy từ khóa 2021 trở về trước.
14609989
×