INTERESTS
 
 • Phương pháp tính toán
 • Vật liệu thông minh & composite
 • Ước tính lỗi & khả năng thích ứng polytree
 • Cơ học gãy xương và thiệt hại cơ học
 • Tính toán vật liệu đồng nhất đa quy mô
 • Học sâu về tính toán kỹ thuật
 • Phân tích giới hạn và thử nghiệm
 • Cấu trúc nhiều lớp với hiệu ứng kích thước
 • Vật liệu sinh học tính toán
 • Tối ưu hóa tính toán
 • Công nghệ mô phỏng và in 3D
14574671