[SINH VIÊN KHỎE - Chạy Việt Dã] Danh sách cấp Giấy Chứng nhận
DANH SÁCH
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN "SINH VIÊN HUTECH KHỎE"

Nội dung Chạy Việt Dã - Chủ nhật 10/03/2019 tại Khu E

Giấy Chứng nhận sẽ được phát 
chung với các VĐV tham gia Hội thao HUTECH
vào ngày 
15/05/2019 tại Văn phòng ĐTN-HSVGiấy Chứng nhận sẽ được phát 
chung với các VĐV tham gia Hội thao HUTECH
vào ngày
15/05/2019 tại Văn phòng ĐTN-HSV
14575363