[SINH VIÊN 5 TỐT] LỚP TIẾNG ANH B1 VÀ LỚP CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG DÀNH CHO NGUỒN "SINH VIÊN 5 TỐT" 2019 - 2020


[SINH VIÊN 5 TỐT] LỚP TIẾNG ANH B1 VÀ LỚP CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG DÀNH CHO NGUỒN "SINH VIÊN 5 TỐT" 2019 - 2020 3[SINH VIÊN 5 TỐT] LỚP TIẾNG ANH B1 VÀ LỚP CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG DÀNH CHO NGUỒN "SINH VIÊN 5 TỐT" 2019 - 2020 4
Lớp luyện Tiếng Anh tương đương trình độ CEF (B1) và Lớp chuyên đề Kỹ năng
dành cho nguồn "Sinh viên 5 tốt" năm học 2019 - 2020
Tiếp nhận đăng ký từ 11/05/2020 đến hết 11g00 ngày 18/05/2020
Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
Ô số 6,7,8 Trụ sở HUTECH
0
Đính kèm:
×