Danh mục môn học tương đương Khoa Luật
Lưu ý: Sinh viên đăng ký học vượt hoặc trả nợ môn học thì phải học môn có số tín chỉ bằng hoặc lớn hơn số tín chỉ môn chưa hoàn thành theo chương trình đào tạo.
14577252