NCKH - SINH VIÊN
Biểu mẫu định dạng bài báo Hội nghị Sinh viên NCKH 2019 Biểu mẫu định dạng bài báo Hội nghị Sinh viên NCKH 2019. Sinh viên cần đọc kỹ và định dạng đúng theo hướng dẫn.
TB v/v đăng ký đề tài NCKH Sinh viên năm học 2018 - 2019 Khoa Luật thông báo về việc đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2018 - 2019. Sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và giảng viên hướng dẫn theo biểu mẫu BM03/QT02/KHCN (file đính kèm). - Lưu...
TB v/v tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên cấp Khoa năm học 2017 - 2018 Khoa Luật xin thông báo đến các anh/chị sinh viên thực hiện đề tài NCKH Sinh viên năm học 2017 - 2018 về thời gian, địa điểm tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên cụ thể như sau: 1. Số lượng đề tài: 09 đề tài...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC