NCKH - SINH VIÊN
TB v/v đăng ký đề tài NCKH Sinh viên năm học 2018 - 2019 Khoa Luật thông báo về việc đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2018 - 2019. Sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và giảng viên hướng dẫn theo biểu mẫu BM03/QT02/KHCN (file đính kèm). - Lưu...
TB v/v tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên cấp Khoa năm học 2017 - 2018 Khoa Luật xin thông báo đến các anh/chị sinh viên thực hiện đề tài NCKH Sinh viên năm học 2017 - 2018 về thời gian, địa điểm tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên cụ thể như sau: 1. Số lượng đề tài: 09 đề tài...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC