ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
Danh mục môn học tương đương Khoa Luật Lưu ý: Sinh viên đăng ký học vượt hoặc trả nợ môn học thì phải học môn có số tín chỉ bằng hoặc lớn hơn số tín chỉ môn chưa hoàn thành theo chương trình đào tạo.
Danh mục môn học tiên quyết ngành Luật kinh tế (Cập nhật 2020) Danh mục môn học tiên quyết ngành Luật kinh tế
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC