Hướng dẫn viết và thời gian nộp đồ án chuyên ngành khóa 2017 đợt 2
Sinh viên thực hiện Đồ án chuyên ngành khóa 2017 đợt 2 vui lòng xem kỹ và thực hiện theo đúng hướng dẫn. Ngoài ra, sinh viên cần phải thực hiện Phiếu theo dõi tiến độ và bảng Thỏa thuận và cam kết thực hiện đồ án chuyên ngành.
Lưu ý: Sinh viên nộp Phiếu theo dõi tiến độ và bảng 
Thỏa thuận và cam kết thực hiện đồ án chuyên ngành kèm Đồ án chuyên ngành.

* Thời gian thực hiện đồ án: Từ ngày 17/05/2021 - 11/07/2021
* Thời gian nộp đồ án: Từ ngày 12/07/2021 đến ngày 13/07/2021 (giờ hành chính).
14591538