Danh sách sinh viên nhận học bổng tài năng, học bổng vượt khó năm học 2017 - 2018
Sinh viên nhận học bổng trực tiếp tại Phòng Tài chính (A-02.02) - ô số 01. Khi nhận học bổng, sinh viên mang theo thẻ sinh viên, CMND.
14572932