Thông báo về việc đăng ký nhóm và đề tài đồ án chuyên ngành học kỳ 2B năm học 2019 - 2020
THÔNG BÁO
Về việc đăng ký nhóm và đề tài đồ án chuyên ngành học kỳ 2B năm học 2019 - 2020

 
Thực hiện theo kế hoạch đào tạo học kỳ 2B năm học 2019 - 2020, khoa Luật thông báo đến sinh viên thông tin đăng ký nhóm và đề tài đồ án chuyên ngành, cụ thể như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Sinh viên khóa 2016 đợt 2 (theo danh sách từng chuyên ngành đính kèm).
2. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 25/6/2020 (thứ Năm).
3. Địa điểm đăng ký: Văn phòng khoa Luật (A-03.22).
4. Cách thức đăng ký:
- 03 sinh viên/nhóm.
- Nhóm sinh viên đăng ký theo biểu mẫu BM01/QT05/ĐT-KT đính kèm.

- Trường hợp sinh viên không có nhóm hoặc nhóm chỉ có 02 thành viên thì sinh viên/nhóm sinh viên liên hệ Khoa để Khoa sắp xếp nhóm.

Để kế hoạch đào tạo học kỳ 2B năm học 2019 - 2020 của Khoa diễn ra theo đúng quy trình, Khoa yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo trên.
 
Trân trọng ./.
14584678