Thông báo v/v sinh Viên K16 đăng ký chọn chuyên ngành
- Sinh viên tải mẫu đơn đăng ký chuyên ngành về để nộp cho lớp trưởng. Hạn chót nộp phiếu đăng ký chuyên ngành: 19/04/2019
- Sinh viên download chương trình đào tạo của để biết chuyên ngành cần đăng ký theo link dưới đây:
http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/docalls/hutech-2611-dh_ngonnguanh.pdf
 
14575475