NCKH - SINH VIÊN
DANH SÁCH ĐỀ TÀI GỢI Ý NCKH SINH VIÊN 1.     The features of academic writing   2.     Common differences between written English and spoken English 3.     Ways to...
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa năm học 2017-2018 DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM HỌC: 2017-2018 STT Lớp   Tên đề tài NCKH Giảng viên hướng dẫn 1 14DTAD02 Phân tích ẩn dụ trong tác phẩm...
Nghiên cứu khoa học sinh viên 2017-2018 Kỹ năng nghiên cứu là một trong những kỹ năng cần thiết của sinh viên. Nhằm giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nghiên cứu, Khoa Tiếng Anh phát động...
TẬP SAN CHUYÊN ĐỀ SINH VIÊN 2012 - 2013 Danh sách các đề tài có mặt tại buổi báo cáo chuyên đề:
Kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên (2001-2010) Năm : 2001-2002 Tổng số đề tài thực hiện: 2 Số SV thực hiện/Tổng số SV: 05/ Các đề tài đoạt giải: TT Tên đề tài SV Thực hiện CB hướng dẫn Giải...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC