Phiếu khảo sát Doanh nghiệp
Tất cả sinh viên Khóa 2016 trước khi kết thúc thực tập phải in phiếu và khảo sát doanh nghiệp và nộp Bản Khảo sát về khoa khi nộp báo cáo thực tập
14584854