Thông báo V/v nhận chứng chỉ " Nghiệp vụ Thư ký văn phòng" và " Nghiệp vụ Du lịch"
THÔNG BÁO
Đã có chứng chỉ " Nghiệp vụ Thư ký văn phòng" và " Nghiệp vụ Du lịch".  
Sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa Tiếng Anh để nhận.
- Sáng:  07h30 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 16h30
14572432