THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TRƯỚC THỜI HẠN DÀNH CHO SV KHÓA 2015
Hiện nay một số sinh viên ở các lớp  K2015 khoa Tiếng Anh có nguyện vọng xin đi thực tập trước thời hạn, lãnh đạo Khoa đã thống nhất cho phép sinh viên có thể đi thực tập trước thời hạn (đúng lịch là ngày15/7-25/8/2019). Việc đi thực tập trước sẽ được thực hiện vào HK2A (từ ngày 18/2/2019) hoặc HK2B (từ ngày 29/5/2019).
 
Thực tập trước thời hạn
+ Những sinh viên xin thực tập trước thời hạn cần:
- Đăng ký, lập danh sách theo lớp và gửi về VP. Khoa trước ngày 16/1/2019, ghi đầy đủ thông tin cá nhân gồm họ tên, lớp, số điện thoại, email.
- Đã hoàn thành xong tất cả các chứng chỉ tích lũy của ngành học.
- Chủ động xin nơi thực tập hợp với chuyên ngành. Nếu cần sự hỗ trợ thì liên lạc với giáo viên hướng dẫn.
- Sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia học đầy đủ các học phần còn lại tại trường và tham gia đầy đủ các buổi hội thảo chuyên ngành và các hoạt động của khoa khi có yêu cầu.
- Cập nhật thông tin đóng học phí cho học phần thông qua P. ĐT-KT và P. TC.
+ Giảng viên hướng dẫn sẽ có lịch gặp sinh viên trước khi đi thực tập (dự kiến sáng thứ 6 ngày 18/1 tại Khu E)
 
Báo cáo kết quả thực tập
Sau khi sinh viên đi thực tập về, giảng viên tổ chức cho sinh viên trình bày kết quả thực tập. 
Sinh viên phải trình bày kết quả thực tập bằng tiếng Anh; khoảng 5-7 phút /1 sinh viên.
Sinh viên nộp báo cáo thực tập viết (khoảng 4-5 trang A4, Times New Roman, font size 13, line spacing 1.5, lề 2.5cm) và trình bày bằng văn nói với những nội dung sau đây:
+ Giới thiệu Công ty / doanh nghiệp mình thực tập.
+ Công việc mình được phân công trong đợt thực tập.
+ Những kiến thức và kỹ năng nào đã học ở trường được áp dụng trong đợt thực tập.
+ Những kiến thức và kỹ năng gì đã học được trong đợt thực tập.
+ Những kiến thức và kỹ năng nào cần phải học hỏi thêm.
 
Điểm thực tập
Điểm thực tập cuối cùng của sinh viên được tính như sau:
Điểm công ty đánh giá là 40%
Điểm GV hướng dẫn đánh giá là 40%
Điểm tham gia đầy đủ các hội thảo chuyên ngành do khoa tổ chức là 20%
 
 
 
Nếu sinh viên không tham dự các buổi hội thảo đáp ứng cho công việc sau này thì sẽ không được tính 20% điểm.
 
Cách tính điểm trên áp dụng cho tất cả sinh viên K2015 ngành Ngôn ngữ Anh.
Ban Chủ nhiệm Khoa TA đề nghị Cán bộ lớp đọc thông báo này cho tất cả sinh viên trong lớp.
 
 
14574090