Hướng dẫn sinh viên nộp đơn xin tiếp tục học trên hệ thống nộp đơn trực tuyến
Sinh viên nằm trong Danh sách dự kiến bị buộc thôi học lên Web: nopdon.daotao.hutech.edu.vn để nộp đơn xin tiếp tục học trực tuyến, không cần phải lên trực tiếp Khoa để nộp đơn trước ngày 22/05/2020
Khoa Tiếng Anh sẽ không tiếp nhận đơn xin cứu xét của Sinh viên trực tiếp tại khoa.
14584144