Sơ đồ chỗ ngồi trong lễ tốt nghiệp ngày 25.06.2022
  1. SINH VIÊN ĐẾN HỘI TRƯỜNG NỘP THƯ MỜI CHO THƯ KÝ KHOA ĐIỂM DANH VÀ NGỒI ĐÚNG VỊ TRÍ THEO THƯ MỜI
  2. KẾT THÚC BUỔI LỄ, SINH VIÊN GẤP GỌN LỄ PHỤC VÀ MANG PHIẾU NHẬN BẰNG ĐẾN TRẢ LỄ PHỤC CHO THƯ KÝ KHOA TẠI PHÒNG HÀNH CHÍNH  E1-02.08 (trước 16h)
  3. TRƯỜNG HỢP XẢY RA HƯ HỎNG, MẤT MÁT LỄ PHỤC, SINH VIÊN PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI HOÀN
  4. SAU KHI THƯ KÝ KHOA XÁC NHẬN ĐÃ TRẢ LỄ PHỤC, SINH VIÊN NỘP PHIẾU NHẬN BẰNG CHO NHÂN VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ NHẬN BẰNG
14602432