Kết quả lớp CẢM TÌNH ĐOÀN Đợt 1
Các bạn có kết quả ĐẠT trong lớp Cảm tình Đoàn đợt 1 lần này chuẩn bị những hồ sơ như sau:
1. Sổ Đoàn điền đầy đủ thông tin
2. Giấy đảm bảo (theo mẫu đính kèm)
3. Biên bản họp xét tại chi đoàn (theo mẫu đính kèm)
4. Giấy chứng nhận Cảm tình Đoàn (sẽ chuyển về Đoàn khoa)
Tất cả hồ sơ xin vui lòng gửi trực tiếp về Văn phòng Đoàn trường.
14556429