Đăng ký Thời gian tư vấn, hỗ trợ Cán bộ nòng cốt, tuyển chọn BCS lớp Khóa 2017
Các đồng chí là Ban Chấp hành Đoàn - Hội các khoa/viện
có nhiệm vụ Đăng ký Thời gian tư vấn, hỗ trợ Cán bộ nòng cốt, tuyển chọn BCS lớp Khóa 2017
trong thời gian thí sinh làm thủ tục nhập họcMọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ:
Đ/c Nguyễn Thúy Đoan - Chánh VP Đoàn trường 01224.508.960
14563453