Biểu mẫu - Tổng hợp danh sách chi đoàn, số lượng đoàn viên năm học 2016 - 2017
BÁO CÁO
Tổng hợp danh sách chi đoàn, số lượng đoàn viên năm học 2016 - 2017
-----------
- Tổng hợp các chi đoàn từ khóa 2013 ĐH và 2014 CĐ đến khóa 2015 ( khóa 2016 tổng hợp vào cuối tháng 10)
- Hạn Chót gửi về mail Đoàn trường: doanthanhnien@hutech.edu.vn đến hết ngày 15/09/2016
14558741