[THÔNG BÁO] THU ĐOÀN PHÍ NĂM HỌC 2021 - 2022

THÔNG BÁO
V/v thu Đoàn phí năm học 2021 – 2022
 
       Thực hiện theo Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; căn cứ Hướng dẫn số 31-HD/TWĐTN-BTK ngày 13/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn cách thức thu, nộp, quản lý và sử dụng đoàn phí giai đoạn 2019 – 2022, Ban Thường vụ Đoàn trường hướng dẫn cách thức thu, nộp, quản lý và sử dụng đoàn phí và việc trích nộp đoàn phí năm học 2021 – 2022 của các cơ sở Đoàn, cụ thể như sau
1. Đối tượng thu đoàn phí:
Các bạn sinh viên là Đoàn viên đang theo học tại trường Đại học Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH).
2. Mức thu đoàn phí:
Đối với Đoàn viên không hưởng lương (sinh viên): Đóng đoàn phí 2.000 đồng (hai nghìn đồng) một Đoàn viên một tháng (2.000đ/1 đoàn viên/1 tháng).
Cả năm học: 12 tháng x 2.000 đồng/1 Đoàn viên = 24.000 đồng.
3. Tiến hành trích tỉ lệ theo điều lệ Đoàn quy định như sau:
- Ban Chấp hành Chi Đoàn giữ lại 2/3 đoàn phí và trích nộp cho Ban Chấp hành Đoàn Khoa/Viện 1/3 đoàn phí.
- Ban Chấp hành Đoàn Khoa/Viện giữ lại 2/3 đoàn phí mà Chi Đoàn nộp lên và trích nộp lên Đoàn trường 1/3 đoàn phí còn lại.
Đối với Chi Đoàn cán bộ, Chi Đoàn giảng viên: Ban Chấp hành Chi Đoàn giữ lại 2/3 đoàn phí và trích nộp về Đoàn trường 1/3 đoàn phí còn lại.
4. Thời gian thực hiện:
- Từ 01/03 đến 31/03/2022: Ban Chấp hành Đoàn khoa/viện triển khai đến các Chi Đoàn và tiến hành thu đoàn phí, đồng thời các Bí thư Chi Đoàn báo cáo tình hình thu đoàn phí gửi về Đoàn khoa/viện để tổng hợp (Theo biểu mẫu đính kèm).
- Từ 31/03 đến 15/04/2021: Ban Chấp hành các Đoàn khoa/viện nộp đoàn phí và báo cáo tình hình triển khai thu đoàn phí ở đơn vị về Văn phòng Đoàn trường.
     Việc thu đoàn phí nhằm mục đích để người Đoàn viên ý thức hơn vai trò và trách nhiệm của mình đối với tổ chức. Các cấp bộ đoàn có thể căn cứ vào việc thực hiện thu Đoàn phí để đánh giá chất lượng đoàn viên, Chi Đoàn cuối năm.
     Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa/viện, các Chi Đoàn thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo.
14600187