Kết quả Lớp Phát triển Đoàn viên Đợt 2 năm học 2021 - 2022 (Ngày 13/03/2022)

THÔNG BÁO
Kết quả Lớp Phát triển Đoàn viên Đợt 2 năm học 2021 - 2022

Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Lớp Phát triển Đoàn viên Đợt 2, năm học 2021 - 2022 vào ngày 13/03/2022. Nay Đoàn trường thông báo đến các Đoàn khoa/viện, các Chi Đoàn và Cảm tình Đoàn kết quả của lớp học cụ thể như sau:

Kết quả Lớp Phát triển Đoàn viên Đợt 2 năm học 2021 - 2022 (Ngày 13/03/2022) 13

Kết quả lớp học: (xem file đính kèm)
14600667