Hướng dẫn sinh hoạt Chi Đoàn chủ điểm tháng 3,4/2018 chủ đề: "Vì Đoàn vững mạnh - Vì thành phố phát
 
Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/TĐTN-BTG ngày 01/3/2018 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về tổ chức đợt sinh hoạt Chi Đoàn chủ điểm tháng 3,4/2018 và chương trình năm học 2017 – 2018 của Đoàn trường ĐH Công Nghệ TP.HCM, Ban Thường vụ Đoàn trường hướng dẫn các Chi Đoàn tổ chức đợt sinh hoạt Chi Đoàn chủ điểm đợt 2 năm học 207 – 2018 chủ đề “Vì Đoàn vững mạnh – Vì thành phố phát triển”.
1. Đối tượng tham gia: Toàn thể Đoàn viên, thanh niên đang học tập, lao động và sinh hoạt trong toàn trường.
2. Thời gian sinh hoạt: từ ngày 12/3/2018 đến ngày 21/4/2018.
3. Nội dung sinh hoạt: (xem chi tiết tại file hướng dẫn đính kèm)

 
14569086