KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 1 - CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã MH

Tên học phần

Tín chỉ

HỌC KỲ 1

E331001

Tiếng Anh 1

3

E311001

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

E311002

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

E311004

Pháp luật đại cương

2

E411055

Toán cao cấp 1

3

HỌC KỲ 2

E331002

Tiếng Anh 2

3

E311003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

E411056

Toán cao cấp 2

3

E411058

Xác suất thống kê

3

E451018

Kinh tế vi mô

3

E451056

Quản trị học

3

0