THÔNG BÁO MỚI
Hướng dẫn đối với học viên Từ xa Hướng dẫn về một số vấn đề về học vụ dành cho học viên đào tạo từ xa bậc đại học tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP Hồ Chí Minh, được áp dụng từ năm học 2012-2013
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 1 - CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã MH Tên học phần Tín chỉ HỌC KỲ 1 E331001 Tiếng Anh 1 3 E311001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 5 E311002 Đường lối...
Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hình thức đào tạo từ xa STT Mã MH Tên học phần Số tín chỉ Mã môn học trước Tổng LT TH/TT ĐAMH ĐATN I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG...
Hồ sơ đăng ký học Đào tạo từ xa Thí sinh tải mẫu hồ sơ đăng ký học bên dưới
Giới thiệu Trung tâm Đào tạo từ xa HUTECH Trung tâm Đào tạo từ xa HUTECH được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 23/03/2012 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhà trường. * Chức năng, nhiệm vụ-    Tạo cơ hội học tập chủ động cho học viên nhằm nâng cao...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC