DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP KHOA NĂM HỌC 2019 – 2020
Sáng ngày 23 tháng 6 năm 2020, Khoa Nhật Bản học thành lập Hội đồng xét duyệt giải thưởng đề tài Nghiên cứu khoa học cấp khoa.
Sau khi đánh giá, hội đồng xét duyệt đề tài NCKH đã ra kết quả xếp hạng các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2019 - 2020.
(File đính kèm)
14584790