ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
Ngành Kinh doanh thương mại   1. NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI LÀ GÌ?    Kinh doanh thương mại là ngành gắn liền với hoạt động bán hàng, quản trị bán lẻ, quản lý kho, khảo sát hàng,...
Ngành Thương mại điện tử   1. NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?   Thương mại điện tử (E-commerce, Electronic commerce) là hình thái hoạt động thương mại bằng phương pháp điện tử, là sự mua bán...
Ngành Tài chính ngân hàng   1. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LÀ GÌ? Tài chính ngân hàng là ngành học khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ....
Ngành Kế toán   1. KẾ TOÁN LÀ GÌ? Kế toán là ngành thực hiện quá trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động của tài sản trong các tổ chức....
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO       I.            NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (Khoa quản lý: KT-TC-NH) Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG sẽ có khả năng: 1.      Kiến thức và kỹ năng:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC