NCKH - SINH VIÊN
Dánh sách đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải Cấp Khoa năm học 2017-2018 STT GIẢI THƯỞNG TÊN ĐỀ TÀI TÊN SINH VIÊN GVHD Lĩnh vực khoa học và công nghệ 1 NHẤT Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế toán quản trị chi phí...
Thông báo về việc nộp bài và báo cáo NCKH Sinh viên đợt 1 năm 2017 - 2018        TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM           KHOA KẾ TOÁN –TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...
Kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 Sinh viên xem chi tiết kế hoạch file đính kèm
Thông báo về việc đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học năm 2016-2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN –TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ...
Thông báo về việc báo cáo NCKH đợt 2 - HK2_2015-2016  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2016     THÔNG BÁO (V/v: Nộp bài báo cáo NCKHSV, Tổ chức buổi báo cáo NCKHSV đợt 2, NH 2015-2016)  ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC