SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP HK1B 2021-2022 SINH VIÊN XEM CHI TIẾT KẾ HOẠCH FILE ĐÍNH KÈM
TRA CỨU GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TÔT NGHIỆP HK1 2021-2022 Sinh viên tra cứu giảng viên hướng dẫn theo đường link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25 Hướng dẫn : Sinh vien có thể nhấn trực tiếp vào đường link trên...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK1_NH: 2021 – 2022 Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP HK1 2021-2022 SINH VIÊN XEM CHI TIẾT KẾ HOẠCH FILE ĐÍNH KÈM
TRA CỨU PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK3 2020-2021 Sinh viên tra cứu giảng viên hướng dẫn theo đường link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25 Hướng dẫn tra cứu: - Bước 1: Chon năm học 2020-2021 - Bước 2:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC