TRA CỨU GHẾ NGỒI SINH VIÊN DỰ LỄ TỐT NGHIỆP SÁNG THỨ BẢY 07/12/2019

Sinh viên tra cứu ghế ngồi dự lễ theo đường link sau: 
https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-vi-tri-ngoi-le_TN

Hướng dẫn tra cứu :
- Chọn năm học : 2019-2020
- Nhập mã số sinh viên
- Lick chọn :" Tôi không phải người máy"
- Xem kết quả

Lưu ý : Yêu cầu sinh viên ngồi đúng vị trí ghế ngồi qui đinh, MC sẽ đọc tên lên sấn khấu nhận bằng theo thứ tự ghế đã xếp. Sẽ không giải quyết trường hợp sinh viên không ngồi theo đúng thứ tự ghế qui định. 

14583147