Giới Thiệu tổng quan

Chức năng:

Phòng Công tác Sinh viên là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đường lối, pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các qui định của Bộ và của Trường đối với CB-GV-NV cơ hữu và sinh viên của Trường; Đồng thời quản lý giáo dục về phẩm chất đạo đức, nhân cách, văn thể mỹ đối với Sinh viên Trường.

 


Tập thể Phòng Công tác Sinh viên chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Nhà trường


Nhiệm vụ:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường, phối hợp với Khoa Lý luận chính trị, Công đoàn Trường xây dựng chương trình, nội dung kế hoạch trong công tác chính trị tư tưởng của CB-GV-NV, đồng thời phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, nhân cách, lối sống, nội qui, qui định của Trường đối với Sinh viên phục vụ mục đích, nhiệm vụ chính trị của Trường.

Tổ chức thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến thời sự, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với toàn Trường. Phối hợp với Phòng Quản trị - Thiết bị - Vật tư khai thác các phương tiện thông tin tuyên truyền, phục vụ công tác giáo dục, lễ tân, lễ hội và các đợt sinh hoạt phong trào khác trong Trường, tổ chức các buổi lễ lớn của Trường, của Nhà nước và Quốc tế.

Tuyển chọn các đội, nhóm, sinh viên ưu tú tổ chức bồi dưỡng, tập huấn để tham gia các hội thi cấp Thành phố, cấp Bộ, cấp Quốc gia (trong lĩnh vực chính trị, văn hóa - thể thao).

Quản lý sinh viên trong công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt phân loại, thống kê sinh viên (tôn giáo, đảng phái, dân tộc).

Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường tổ chức các đợt hoạt động, giáo dục ngoại khóa cho sinh viên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục các chuyên đề về đạo đức, các hoạt động phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, học tập nghị quyết, pháp luật của Nhà nước, chính sách của Đảng, văn hóa nghệ thuật… và chịu trách nhiệm quản lý về nội dung sinh hoạt tư tưởng tổ, nhóm, câu lạc bộ sinh viên thông qua các đợt hoạt động sinh hoạt chính trị đầu khóa học.

Phối hợp với các Khoa triển khai thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo Qui chế của Bộ giáo dục và Đào tạo. Lập ra các kế hoạch liên quan đến hoạt động, phương pháp học tập của sinh viên trình Hiệu trưởng phê duyệt để thực hiện nhằm nâng cao ý thức học tập, chấp hành nội qui, qui định của Nhà trường.

Phối hợp với Phòng PA25 (Cục anh ninh tư tưởng văn hóa), Ban An ninh nội chính (Thành ủy), chính quyền, Công an các địa phương quản lý sinh viên ngoại trú nhằm thực hiện tốt công tác an ninh trong sinh viên, ngăn ngừa các hành vi tội phạm, giáo dục sinh viên chấp hành tốt pháp luật.

Phối hợp với các Khoa, Phòng Đào tạo trong việc lập hồ sơ khen thưởng; kỷ luật của học sinh, sinh viên trình Hội đồng thi đua khen thưởng - kỷ luật sinh viên.

Theo dõi sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo của Trường và triển khai các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc sinh viên.

Tăng cường mối quan hệ với cựu sinh viên để có nguồn thông tin cần thiết nhằm đánh giá sản phẩm đào tạo của Trường.

Tổ chức công tác hướng nghiệp và hỗ trợ Sinh viên

Phụ trách mảng Truyền thông và Thiết kế nội bộ của Trường

Quản lý bộ phận y tế của Trường. Tổ chức thực hiện công tác y tế học đường theo đúng qui định.


Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Công tác Sinh viên
Phòng A01.01, 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 35 120 785
Email: congtacsinhvien@hutech.edu.vn

1446162