QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN
Hướng dẫn đánh giá rèn luyện bằng phần mềm online Mời các bạn Sinh viên và Cán bộ lớp xem thông tin hướng dẫn cụ thể như sau: 1./ Videoclip hướng dẫn Sinh viên thực hiện đánh giá rèn luyện trên phần mềm online 2./ Videoclip hướng dẫn Cán bộ lớp thực hiện đánh...
Khung điểm đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2017-2018 Khung điểm đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2017-2018
Quy trình đánh giá rèn luyện Thực hiện theo thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/08/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và Quy chế đánh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC