HỖ TRỢ SV - CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu,...
Chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện Chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
Quyết định Ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường Quyết định Ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do...
Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo...
Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH về chính sách hỗ trợ chi phí dân tộc thiểu số Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC