HÌNH ẢNH - HÌNH ẢNH TỐT NGHIỆP
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi sáng ngày 29/06/2024 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN DƯỢC SĨ, TÂN KỸ SƯ, TÂN CỬ NHÂN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 29 THÁNG 06 NĂM 2024 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/ CHỊ  HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH University" BÊN DƯỚI ĐỂ...
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi chiều ngày 22/06/2024 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN KỸ SƯ, TÂN CỬ NHÂN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI CHIỀU NGÀY 22 THÁNG 06 NĂM 2024 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/ CHỊ  HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH University" BÊN DƯỚI ĐỂ XEM VÀ...
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi sáng ngày 22/06/2024 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN THẠC SỸ, TÂN KỸ SƯ, TÂN CỬ NHÂN, TÂN KIẾN TRÚC SƯ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 22 THÁNG 06 NĂM 2024 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/ CHỊ  HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH...
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi sáng ngày 30/03/2024 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN TIẾN SỸ, TÂN THẠC SỸ, TÂN KỸ SƯ, TÂN CỬ NHÂN, TÂN DƯỢC SĨ, TÂN KIẾN TRÚC SƯ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 30 THÁNG 03 NĂM 2024 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/ CHỊ  HÃY CLICK...
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi chiều ngày 23/03/2024 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN KỸ SƯ, TÂN CỬ NHÂN, TÂN DƯỢC SĨ, TÂN KIẾN TRÚC SƯ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI CHIỀU NGÀY 23 THÁNG 03 NĂM 2024 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/ CHỊ  HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH...
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi sáng ngày 23/03/2024 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN KỸ SƯ, TÂN CỬ NHÂN, TÂN DƯỢC SĨ, TÂN KIẾN TRÚC SƯ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 23 THÁNG 03 NĂM 2024 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/ CHỊ  HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH...
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi sáng ngày 24/12/2023 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN KỸ SƯ, TÂN CỬ NHÂN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2023 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP.
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi chiều ngày 23/12/2023 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN KỸ SƯ, TÂN CỬ NHÂN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI CHIỀU NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2023 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP.
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi sáng ngày 23/12/2023 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN KỸ SƯ, TÂN CỬ NHÂN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI SÁNG NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2023 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP
Hình ảnh Lễ tốt nghiệp buổi chiều ngày 16/12/2023 MỜI CÁC ANH CHỊ TÂN KỸ SƯ, TÂN CỬ NHÂN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP BUỔI CHIỀU NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2023 VÀO XEM HÌNH TỐT NGHIỆP BẰNG CÁCH:  - ANH/ CHỊ  HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH University" BÊN DƯỚI ĐỂ XEM VÀ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×