Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.
Nội dung chi tiết, Các bạn Sinh viên tải file đính kèm để xem./.
14556040