61/TB-CTSV về việc nhận hồ sơ xét học bổng Lương Văn Can năm 2022

Đăng ký tài khoản và làm hồ sơ tại website http://dang-ky-hoc-bong.lvcfund.org.vn/
Hoàn thành mẫu xác minh tài chính tại đây: https://lvcfundvn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/info_lvcfund_org_vn/Ear6VW1B2TZEoEXTTBDs-xEBrn38zELTVpbZOGCuq1Xqug?e=Q2LBOj
Thư giới thiệu: (SV đến phòng Công tác Sinh viên để nhận)
61/TB-CTSV về việc nhận hồ sơ xét học bổng Lương Văn Can năm 2022 3261/TB-CTSV về việc nhận hồ sơ xét học bổng Lương Văn Can năm 2022 33
14601576
×