Quy trình và Biểu mẫu Đánh giá rèn luyện Sinh viên
>>> Thực hiện theo thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/08/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 2964/QĐ-ĐKC ngày 01/10/2015 của Hiệu trưởng trường ĐH  Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh).
 
>>> Bảo đảm kết quả đào tạo sinh viên của Trường thành người công dân Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của công dân, đáp ứng yêu câu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
 
>>> Nâng cao ý thức trách nhiệm và định hướng cho sinh viên trong học tập, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.​
 
>>> Nâng cao chất lượng trong công tác quản lý sinh viên.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Công tác Sinh viên
Phòng A01.01, 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 35 120 785
Email: congtacsinhvien@hutech.edu.vn

 
1446776