THI ĐUA - KỶ LUẬT
Quyết định số 194/QĐ-ĐKC ngày 28/01/2015 V/v kỷ luật Sinh viên Trương Công Định sử dụng điện thoại t BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:     194    /QĐ-ĐKC TP. Hồ Chí Minh, ngày  28   tháng 01...
Quyết định số 193/QĐ-ĐKC ngày 28/01/2015 V/v kỷ luật Sinh viên Nguyễn Trung Thành đi thi hộ trong kì BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:    193  /QĐ-ĐKC TP. Hồ Chí Minh, ngày  28  tháng  01 năm...
Quyết định số 195/QĐ-ĐKC ngày 28/01/2015 V/v kỷ luật Sinh viên Vi phạm quy chế thi. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:   195   /QĐ-ĐKC TP. Hồ Chí Minh, ngày  28   tháng  01  năm...
Quyết định số 192/QĐ-ĐKC ngày 28/01/2015 V/v kỷ luật Sinh viên Thi hộ và nhờ người thi hộ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:    192   /QĐ-ĐKC TP. Hồ Chí Minh, ngày  28   tháng  01 năm...
Quyết định số 191/QĐ-ĐKC ngày 28/01/2015 V/v kỷ luật Sinh viên đánh bài trong khuôn viên trường BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:     191     /QĐ-ĐKC TP. Hồ Chí Minh, ngày  28  tháng   01...
QUYẾT ĐỊNH số 3294/QĐ-ĐKC "Về việc kỷ luật sinh viên Lấy cắp tài sản và sử dụng tài sản lấy cắp" BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:   3294  /QĐ-ĐKC TP. Hồ Chí Minh, ngày  09  tháng 12  năm...
QUYẾT ĐỊNH số 3295/QĐ-ĐKC "Về việc kỷ luật sinh viên Lấy cắp tài sản" BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 3295  /QĐ-ĐKC TP. Hồ Chí Minh, ngày  09  tháng 12  năm 2014...
QUYẾT ĐỊNH số 3293/QĐ-ĐKC "Về việc kỷ luật sinh viên Hút thuốc lá trong khuôn viên Nhà trường" BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:    3293   /QĐ-ĐKC TP. Hồ Chí Minh, ngày  09  tháng  12 năm...
QUYẾT ĐỊNH số 3291/QĐ-ĐKC "Về việc kỷ luật sinh viên Hút thuốc lá trong khuôn viên Nhà trường" BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:   3291    /QĐ-ĐKC TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm...
QUYẾT ĐỊNH số 3292/QĐ-ĐKC "Về việc kỷ luật sinh viên đánh nhau trong khuôn viên Trường" BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:    3292  /QĐ-ĐKC TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2014...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC