Sinh viên HUTECH nộp học phí Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 từ ngày 11/01/2021 - 21/01/2021
Theo thông báo từ Phòng Tài chính trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Sinh viên thuộc các hệ đào tạo: Đại học, Cao đẳng chính quy, Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2 nộp học phí Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 từ ngày 11/01/2021 - 21/01/2021.
 
 
  • Sinh viên xem học phí phải đóng tại tài khoản cá nhân.
  • Tất cả sinh viên nộp học phí qua ngân hàng. Sinh viên thực hiện nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 6 tài khoản của trường mở tại ngân hàng theo chi tiết sau:

Tất cả sinh viên nộp học phí qua ngân hàng
 
  • Sinh viên không nộp học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp
(gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của sinh viênDanh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần).
  • Trường hợp không thể nộp học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương (hoặc xác nhận của cơ quan đối với sinh viên Liên thông, Văn bằng 2). Hạn nộp đơn từ ngày 11/01/2021 - 20/01/2021 tại Phòng Tài chính (Sân lửng Sảnh A).
 
Thời gian hủy đăng ký học phần và rút đăng ký học phần
  • Hủy đăng ký học phần: 09/01/2021 - 20/01/2021
Sinh viên được quyền hủy đăng ký học phần thông qua việc gửi email theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần. Sinh viên không phải đóng học phí các học phần đã được chấp nhận hủy đăng ký. Việc hủy học phần cần thực hiện trước khi đóng học phí.
  •  Rút đăng ký học phần: 01/3/2021 - 22/3/2021
Sinh viên gửi email theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần. Việc rút học phần không ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. Học phí các học phần đã rút không được hoàn lại.
 
Phòng Công tác Sinh viên
 
14589488