Biễu mẫu đánh giá rèn luyện sinh viên

Biểu mẫu đánh giá rèn luyện sinh viên:
Lưu ý: Khi muốn xem xét hoặc bổ sung kết quả đánh giá rèn luyện, Sinh viên cần thực hiện 2 biểu mẫu (BM02, BM06) theo quy trình SV - Tập thể lớp - Khoa - P.CTSV.

1446777