2586/TB-ĐKC về việc xét và trao học bổng dành cho sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng mưa, lũ tại Miền Trung
14586395