THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
 
Ngày 11/05/2022 – sáng thứ tư

Ngày 24/05/2022 –sáng thứ ba

Học viên xem file đính kèm để biết chính xác thời gian
14601373