DỰ KIẾN HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH THÁNG 7 VÀ 8
DỰ KIẾN HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
Ngày:  sáng thứ hai 11/07/2022
Phòng …
 
TT Họ và tên học viên Tên đề tài
1 Nguyễn Thị Phương Students' Perceptions of The Use of Task-Based Speaking Activities in EFL Classes: A Study at Tan Hanh Secondary School in Bien Hoa City
2 Thị Diệu Hiền Factors Affecting English Language Teaching at High Schools: A Study at Binh Tan District
3 Tạ Thị Hồng Lụa EFL Students' Employment of Self-Regulated Learning Strategies at Han Thuyen High School
4 Trần Thị Hông Nhung The Roles of Native-English-Speaking Teachers at High Schools in Ho Chi Minh City
 
Ngày:  sáng thứ năm .../07/2022
Phòng …
 
TT Họ và tên học viên Tên đề tài
1 Trần Trung Kiên Using English Cartoon to Teach Speaking Skills to Young Learners at Cali Center
2 Huỳnh Như The Washback of The IELTS Graduation Benchmark on Non-English Majored Students’ Attitudes towards Learning English at A Private University in Ho Chi Minh City
3 Lâm Văn Thường Needs Analysis on English Discursive Practices of Vietnamese Engineers at Workplace
4 Hàn Thanh Hằng The Perceptions of Code-Switching Employment of EFL Teachers and Students at Ho Chi Minh City University of Technology
 
Ngày:  sáng thứ hai …/08/2022
Phòng …
 
TT Họ và tên học viên Tên đề tài
1 Mai Thị Tuyết Nga Investigating EFL Learners' Use of Electronic Dictionary Strategies at an English Center in Ho Chi Minh City
2 Lý Nguyễn Ngọc Lan Teenage Learners' Attitude towards English Learning with Native and Non-native English Teachers at a High School in Ho Chi Minh City
3 Mai Hoàng Việt Investigating EFL Learners' Use of Electronic Dictionary Strategies at an English Center in Ho Chi Minh City
4 Lương Anh Vũ The Relationship between English-majored Students' Imagined Communities and Identities and Their English Language Learning Investment at Ho Chi Minh City University of Technology
 
14602547