Danh mục môn học tương đương Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH (cập nhật 12/11/2020)
Lưu ý:
Sinh viên học trả nợ phải đảm bảo học đủ tổng số tín chỉ tích lũy được quy định trong chương trình đào tạo. 
Sinh viên liên hệ văn phòng Viện để được tư vấn thêm. 
14588793