SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Viện KHUD TB về quy trình nhận lễ phục và đăng ký lễ tốt nghiệp 07.09.2019 Viện KHUD TB về quy trình nhận lễ phục và đăng ký lễ tốt nghiệp 07.09.2019 (yêu cầu SV phải thực hiện Phiếu khảo SV tốt nghiệp Online)   * Lưu ý: 1. SV phải thực hiện Phiếu khảo SV tốt nghiệp...
Thông báo về việc nộp và bảo vệ ĐATN K15_CNSH Sinh viên xem nội dung trong file đính kèm! 
Thông báo nộp đồ án tốt nghiệp Khóa 15DMT - Ngành Kỹ Thuật Môi Trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM VIỆN KHOA HỌC ƯNG DỤNG Bộ môn Kỹ Thuật Môi trường CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC